Sys
Load Average
硬件信息
  • CPU数量:
  • CPU品牌:
  • 内存大小:
操作系统信息
  • 操作系统及版本号:
  • 操作系统内核版本号:
  • 服务器探针版本:
最近事件
CPU使用率
内存使用量
磁盘IO使用率
网络IO
应用
应用名称 实例名 响应时间(ms) 吞吐率(rpm) 错误率(%) CPU使用率(%) 内存使用量(MB)